سامانه بخشنامه ها و اطلاعیه ها،
حصول اطمینان و نظارت بر رویت بخشنامه ها!

یاد آوری و تاکید گروهی بر رویت یک یا چند باره بخشنامه ها ، به همراه ثبت رویت هر شخص ، باعث اثر بخشی ، افزایش ضریب نفوذ و اجرای صحیح بخشنامه ها خواهد شد .

سبا در راستای متمرکز سازی اطلاعات و داده های بخشنامه ها امکان پیش نمایش فایل های الصاقی را می دهد تا کاربران در هر نقطه ای از دنیا به صورت آنلاین و بدون نیاز به دانلود به آن دسترسی داشته باشند.

از قابلیت های بارز سبا تبدیل هوشمند متن استخراج شده بر اساس مدل های قابل تعریف است . با اصلاح و تگ گذاری می توانید به خروجی دلخواه برسید و پیش نمایشی از نتیجه را ببینید.

جلو گیری از اتلاف هزاران ساعت و میلیون ها ریال منابع سازمان و مشتریان آن ، امکانی است که سبا با ارسال اطلاعیه و پیش نویس و جمع آوری نظرات تخصصی و استفاده از خرد جمعی قبل از تصویب آن فراهم می آورد.

سبا همانند وب ابزاری قدرتمند در تبدیل بخشنامه ها از یک متن خام به ابرمتنی غنی از لینک به منابعی از قبیل مدیا ، بند تبصره در بخشنامه ، بند تبصره و سایر بخشنامه ها و یا حتی منابع اینترنتی است.

طرح ها

طرح های برنزی نقره ای طلایی.

برنزین

۱کاربر

اطلاعات قوانين مقررات در يك حوزه تخصصی

 • يادداشت شخصی روی بخشنامه ها
 • ورود اطلاعات بخشنامه ها و اطلاعيه بصورت دستی
 • نظر های عمومی روی بخشنامه ها
 • كد گذاری موضوعی
 • ورود اطلاعات بخشنامه ها و اطلاعيه بصورت هوشمند (پارسر فايلهای ورد)
 • تاييد و انتشار نظرهای عمومی
 • جابجايی بند و تبصره ها
 • تنقيح/ تاريخچه تغييرات/نگارشهای يك بخشنامه

سیمین

۵کاربر

اطلاعات قوانين مقررات در ٥ حوزه تخصصی

 • يادداشت شخصی روی بخشنامه ها
 • ورود اطلاعات بخشنامه ها و اطلاعيه بصورت دستی
 • نظر های عمومی روی بخشنامه ها
 • كد گذاری موضوعی
 • ورود اطلاعات بخشنامه ها و اطلاعيه بصورت هوشمند (پارسر فايلهای ورد)
 • تاييد و انتشار نظرهای عمومی
 • جابجايی بند و تبصره ها
 • تنقيح/ تاريخچه تغييرات/نگارشهای يك بخشنامه

زرین

۱۰کاربر

اطلاعات قوانين مقررات در همه حوزه تخصصی

 • يادداشت شخصي روی بخشنامه ها
 • ورود اطلاعات بخشنامه ها و اطلاعيه بصورت دستی
 • نظر های عمومی روی بخشنامه ها
 • كد گذاری موضوعی
 • ورود اطلاعات بخشنامه ها و اطلاعيه بصورت هوشمند (پارسر فايلهای ورد)
 • تاييد و انتشار نظرهاي عمومی
 • جابجايی بند و تبصره ها
 • تنقيح/ تاريخچه تغييرات/نگارشهای يك بخشنامه