حصول اطمینان و نظارت بر رویت بخشنامه ها

حصول اطمینان و نظارت بر رویت بخشنامه ها

ثبت بخشنامه و کارتابل بخشنامه های جدید

سبا نه تنها برای هر شخص کارتابلی از آخرین و جدید ترین بخشنامه ها را فراهم می آورد بلکه تبادل اطلاعات با اشخاص دیگر و دریافت پیام های سیستمی را هم امکان پذیر می سازد .

ثبت بخشنامه و کارتابل بخشنامه های جدید
اطلاع رسانی و تاکید بر رویت

اطلاع رسانی و تاکید بر رویت

یاد آوری و تاکید گروهی بر رویت یک یا چند باره بخشنامه ها ، به همراه ثبت رویت هر شخص ، باعث اثر بخشی ، افزایش ضریب نفوذ و اجرای صحیح بخشنامه ها خواهد شد .

آمار بازدید کلی و تشخیص عدم رویت

آمار بازدید و عدم رویت یک مکانیزم تحلیلی و نظارتی قوی در اختیار مدیران قرار داده تا سنجشی بر اثر بخشی بخشنامه ها داشته باشند .

آمار بازدید کلی و تشخیص عدم رویت
آمار جزئی ، لیست عدم رویت و پیگری

آمار جزئی ، لیست عدم رویت و پیگری

گزارش عدم رویت بخشنامه ها قابلیتی است که امکان پیگیری سریع و قاطع را به مدیران داده تا از بروز بودن کارکنان اطمینان حاصل نمایند .

بیشتر ببینید

_