پیکربندی هوشمندانه بخشنامه ها

پیکربندی هوشمندانه بخشنامه ها

تبدیل هوشمندانه فایل های متنی به متن خام

سبا در استخراج متن محدودیت ندارد ، از هر نوع فایلی هوشمندانه متن هایش را استخراج می کند مانند فایل word ، pdf ، power point حتی فایل های فشرده هم از این قاعده مستثنی نیستند.

تبدیل هوشمندانه فایل های متنی به متن خام
تبدیل هوشمندانه متن خام به متن پیکربندی شده

تبدیل هوشمندانه متن خام به متن پیکربندی شده

از قابلیت های بارز سبا تبدیل هوشمندانه متن استخراج شده بر اساس مدل های قابل تعریف است . با اصلاح و تگ گذاری می توانید به خروجی دلخواه برسید و پیش نمایشی از نتیجه را ببینید.

نمایش متن پیکربندی شده

فایل مورد نظر به بخشنامه تبدیل می شود سبا آن را به صورت یک متن شسته رفته که محل قرار گیری بند ها و تبصره ها و … مشخص هستند نشان میدهد .در این قسمت به تاریخچه و شناسنامه بخش نامه دسترسی داریم . حتی می توانیم مجدد بخشنامه را اصلاح ، تنفیذ و منسوخ کنیم .

نمایش متن پیکربندی شده

 

بیشتر ببینید

_