چکش کاری بخشنامه در شبکه اجتماعی

چکش کاری بخشنامه در شبکه اجتماعی

رفتار و نظرات کاربران

خرد جمعی یکی از دست آورد های شبکه اجتماعی سبا است . سبا امکان جمع آوری انتقاد ها و پیشنهاد های افراد مرتبط و ذیصلاح را به شما می دهد و سرعت و سهولت ایجاد شده در حالت عادی ممکن است ماه ها یا سالها به طول بیانجامد.

رفتار و نظرات کاربران
نظر تخصصی

نظر تخصصی

با به اشتراک گذاری نظرات تخصصی و تفسیر های الحاقی ارائه شده ابهامات بخشنامه ها در سبا مدیریت و رفع میگردد.

اعمال تغییرات

اصلاحات بر اساس نظرات تخصصی در یک بخشنامه اعمال شده و مشروح مذاکرات و تاریخچه مربوط به هر تغییر نیز حفظ خواهد شد.

اعمال تغییرات
پیشنویس

پیشنویس

جلو گیری از اتلاف هزاران ساعت زمان و میلیون ها ریال منابع سازمان و مشتریان آن ، امکانی است که سبا با ارسال اطلاعیه و پیش نویس و جمع آوری نظرات تخصصی و استفاده از خرد جمعی قبل از تصویب آن فراهم می سازد.

نظرات

همیشه تفکر تاثیر گذار بودن در تصمیم گیری باعث رضایتمندی است

نظرات

 

بیشتر ببینید

_