ویکی بخشنامه

ویکی بخشنامه

هایپرلینک

سبا همانند وب ابزاری قدرتمند در تبدیل بخشنامه ها از یک متن خام به ابرمتنی غنی از لینک به پیوست ها ، بند و تبصره ها ، سایر بخشنامه ها و یا حتی منابع اینترنتی است.

هایپرلینک
بخشنامه های اثرگذار و اثرپذیر

بخشنامه های اثرگذار و اثرپذیر

امکان قرار گیری در سیر تحول بخشنامه ها از طریق پیگیری بخشنامه های موثر و متاثر قابلیتی است که تاثیر گذاری سبا را به رخ میکشد.

بخشنامه های ارجاعی

ایجاد کتابچه مرجعی از بخشنامه های یک دوره و یا در یک حوزه خاص امکان دسترسی و ارجاع به مطالب آن را آسان تر میکند.

بخشنامه های ارجاعی
موضوع بندی

موضوع بندی

سبا امکان درک واقعیت های نهفته و رویکرد کلی سازمان را با کنار هم قرار دادن بخشنامه های یک موضوع فراهم می کند

 

بیشتر ببینید

_